۱۶ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6978491
T T
۰ نفر
دلاوی میر: ایران سرافرازو پیروز درمیدان مبارزه باتحریم های امریکا # مسکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/09/1375 روزنامه معتبردلاوی میرچاپ مسکونوشت ایران کشوری سرافرازوپیروز درمیدان مبارزه باتحریم های طولانی دولت امریکااست وبافعالیت گسترده درجهان اقتصاد براعتباروتوانایی های خودمی افزاید.
این روزنامه روزپنجشنبه درتحلیلی به قلم نینامحمداوا کارشناس ارشدانستیتو تحقیقات خاورمیانه ای دانشگاه دولتی مسکونوشت نتیجه اولین دوره تحریم های سخت امریکاعلیه ایران درسال 1994 تنهابه ازبین رفتن فرصت واشنگتن برای خریدمعادل یک میلیارددلارنفت ازاین کشورمنجرشد.
درحالی که دیگرکشورهای غربی به سرمایه گذاری هایشان درایران بخصوص بخش انرژی ادامه دادندودرامدهای ارزی دولت تهران به هیچ وجه دستخوش نوسان نشد.
دلاوی میرنوشت: درشرایط کنونی میران بازپرداخت بدهی های خارجی ایران از7/3 مییارددلاریعنی یک چهارم درامدهای ارزی ان تجاوزنمی کنددرحالی که خریداران جدیدی مانندافریقای جنوبی برای نفت ایران پیداوحتی قراردادهای جالبی مانندانبارکردن نفت دران کشوررامنعقدنمودند.
این روزنامه می نویسدباپایان ساخت پالایشگاه بزرک نفت بندرعباس این کشورازخریدفراورده های نفتی بی نیازوتحول عمده ای درزمینه های صرفه جویی مالی نصیب ایران خواهندشد.
این منبع افزوداکنون پس ازتحریم های امریکابه جای شرکت کونوکو شرکت های دیگربه عملیات استخراج نفت درچاههای پارس جنوبی جلب شده اندوازتوان پیمانکاران ایرانی استفاده بیشتری می شود.
دلاوی میرنوشت حتی نمایندگان شرکت نفتی " لکینورت سوکرواتیز"انگلیس اخیردریک سمینارنفتی درشهردالاس امریکااعتراف کردندکه ایران بااستفاده ازامکانات وتوانایی های خودبه صرفه جویی هنگفتی ارزی دست یافته است .
دلاوی میر بااشاره به وضعیت نفتی دریای خزر می نویسدتحریم های امریکاعلیه ایران برای خودش بسیارخسارت باربوده است زیرا این اقدام هاموجب شد فرصت استفاده از موقعیت ویژه ایران برای انتقال نفت این حوزه راازدست بدهد.
این منبع بااشاره به مسیرهای روسیه وترکیه برای حمل نفت دریای خزرازجمهوری اذربایجان نوشت بهای ترانزیت محموله ازاین مسیرهاحتی به یک سوم ارزش ان بالغ می شودوازسوی دیگرمسیرروسیه به دلیل جنک چچن ومسیرترکیه به دلیل مسئله جدایی خواهی کردهادران کشورناامن وغیرقابل اعتماداست .
دلاوی میرنوشت ایران درشرایط کنونی سیاست کاهش اتکاء به صدورنفت خام رادرپیش گرفته است ودراین راستابه توانایی های خوددررشته های پتروشیمی ذوب اهن وصدورگازطبیعی که دومین کشوردارند این محصول می باشدمی افزاید این روزنامه افزودایران امیدزیادی رابه صدورگازبه هند، پاکستان وچین داردوازجمله طرح های دردست اجرامی توان به پروژه ساخت خط لوله یک هزار کیلومتری اتصال گازایران به پاکستان وهندبه ارزش 5/3 میلیارددلاراشاره کرد.
ایران همچنین طرح انتقال گازبه اروپارادنبال می کندکه تاکنون بسیاری ازموسسات معتبرجهان برای مشارکت دراجرای ان اعلام امادگی کرده اند.
دلاوی میرنوشت امریکابرای مقابله هرچه بیشتربافعالیت گسترده ایران به تصویب قانون داماتودست زدوکلینتون بلافاصله نسبت به اجرای طرح های انتقال گازایران هشدارداد.
این منبه می نویسداین حادثه بابروی کارامدن اربکان درترکیه مصادف شدوبه فاصله کمترازان قرارداد23 میلیارددلاری انتقال گازایران به اروپا امضاء شدکه بااجرای ان حجم گازان تاسال 2005 میلادی به 10 میلیاردمترمکعب خواهدرسید.
دلاوی میرنوشت ناراحتی امریکا ازاین طرح به حدی است که سناتورداماتو حتی خواستارتحریم های ضدترکیه شده است امااربکان تاکید می کندکه کشورش حق دارددرخاک خودش به سرمایه گذاری دست بزند.
این روزنامه بااشاره به تحولات جاری درمنطقه می نویسداکنون زمان ایجادسازمان منطقه ای کشورهای صادرکننده گازفرارسیده است .
دلاوی میرنوشت دربرابرتحریم های امریکاالمان بطوراشکارازمحازات های وضع شده برعلیه ایران انتقادکرواعتقادداردکه نه از راه انزوا بلکه گفتگوهای بیشترمی تواندبه مصالحه باتهران دست یافت .
نویسنده درپایان تصریح می کندایران باوجودتمام تحریم های طولانی به فعالیت گسترده درعرصه اقتصادبین المللی نایل شده است ، اصلاحات اقتصادی راباموفقیت انجام می دهدوبه تحول بزرگتردرمنطبق کردن خودباتحولات علمی وفنی جهان معاصردست یافته است .
ساعت : 34:17 تمام انتهای پیام b16.17-34-34
۰ نفر