۱۶ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6978475
T T
۰ نفر

ادامه اعتصاب کارگران ذغال سنک درروسیه

۱۶ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6978475
ادامه اعتصاب کارگران ذغال سنک درروسیه # مسکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/9/75 به گزارش تلویزیون مسکوتعدادکارگران اعتصابی معادن ذغال سنک روسیه که دراعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان ازسه روزپیش دست ازکارکشیده اند به 500 هزارنفررسیده است .
سخنگوی اتحادیه کارگران ذغال سنک روسیه روزپنجشنبه اعلام کردهم اکنون 80 درصدمعادن ذغال سنک تعطیل شده اند.
ویتالی بودکو روزپنجشنبه اظهارداشت اقدامات دولت روسیه برای مقابله بابحران جاری بسیارجزیی می باشد.
براساس تصمیم دولت روسیه 2/1 تریلیون روبل درقالب کمک مالی واعتباربه معادن ذغال سنک داده شده است درحالیکه شرکت ذغال سنک روسیه تنهامیزان مطالبات خودرا14 تریلیون رویل اعلام کرده اند.
این سخنگوگفت اعتصاب کارگران تادستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهدیافت .
دراین حال دومای کشورروسیه روزپنجشنبه حمایت خودراازاقدام کارگران اعتصابی رااعلام کرد.
این نهادهمچنین ازبوریس یلتسین خواست تاشخصابرتمام عملیات مربوط به پرداخت حقوق معوقه کارگران اعتصابی رانظارت کند.
دراین شورای فدراسیون روسیه روزپنجشنبه ازویکتورچرنومیردین نخست وزیراین کشورخواست تاگزارش کاملی رادرباره بحران مربوط به پرداخت حقوق کارگران اعتصابی ارائه کند.
چرنومیردین بایدروزچهارشنبه این گزارش رابه شورای فدراسیون ( مجلس سنا) ارائه می کرداماوی بامشکل سلامتی خودازحضوردران خودداری کرد.
۰ نفر