۲۶ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6975380
T T
۰ نفر
نگاهی گذرابه وضعیت اقتصادی / اجتماعی وفرهنگی استان اردبیل # اردبیل-خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/07/1375 ارتباطات: استان اردبیل که ازدیربازدرمسیرجاده ابریشم قرار داشته اکنون نیز بعنوان پل ارتباطی منطقه قفقازونقطه اتصال فلات اذربایجان با مناطق شمالی ومرکزی کشورازاهمیت زیادی برخورداراست .
این استان حدود 400 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اذربایجان دارد وارتباط تجاری بااین جمهوری ازطریق گمرک بیله سواربا امکانات محدودانجام می گیرد.
بگفته کارشناسان این استان ازلحاظ ارتباط جاده ای یکی ازمناطق محروم کشورمحسوب می شود و آزادراه و راه اهن ندارد کارشناسان می گویند ازسوی دیگرکوهستانی بودن منطقه و وجودگردنه های صعب العبوروکم عرض وغیراستانداردبودن اکثرجاده هابرمشکلات ارتباطی این استان باسایرمناطق کشورافزوده وهنوزمتاطقی ازاستان تحت پوشش راههای اصلی قرارنگرفته است .
مهتدس صادقی مدیرکل راه وترابری می گویدوضعیت راههای استان چندان مناسب نیست وسرمایه گذاری بیشتردراین زمینه ضرورت دارد.
دراین حال فرودگاه اردبیل نیزبدلیل کمبود تجهیزات با مشکل پروازهواپیما درهوای مه آلودمواجه است وبعلت شرایط خاص جوی منطقه برخی از پروازهادرطول هفته لغو می شود مسائل فرهنگی : این استان به لحاظ مرزی بودن درمعرض تهاجم فرهنگی بیگانگان قراردارد وبا کمبود امکانات فرهنگی وتفریحی ازقبیل سینما ومراکزتفریحی / کتابخانه وسالنهای ورزشی مواجه است .
به گفته کارشناسان فرهنک وارشاد اسلامی درحال حاضر 4 شهربزرک این استان سینما ندارد و مراکزتفریحی کم است ازسوی دیگرمراکزاموزش عالی ودانشگاههای استان که اغلب به برکت نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده اندبرای رسیدن به حد ایده ال نیازمندامکانات بیشتری می باشند.
بیشتر این مراکز فضاهای اموزشی وخوابگاه دانشجوئی کافی ندارند دراستان اردبیل مجتمع اموزش عالی اردبیل /دانشگاه پیام نور / دانشگاه ازاداسلامی ودانشگاه علوم پزشکی با حدود 10 هزارنفردانشجو فعالیت دارند.
دربخش اموزش وپرورش به رغم تلاشهای مسوولین درامرمدرسه سازی بدلیل نرخ رشد بالای دانش اموزان استان با کمبودفضای اموزشی روبروست .
نوشیارمدیرکل اموزش وپرورش استان می گویدبرای تامین فضای اموزشی منطقه سالانه باید 600 کلاس جدید ساخته شود.
دراین استان 360 هزارنفردانش اموزدرمقاطع مختلف به تحصیل اشتغال دارند.
مسائل بهداشت ودرمان : مردم استان اردبیل غیراستانداردبودن اغلب بیمارستانها ومراکز درمانی موجود وکمبودامکانات کافی درزمینه داروودرمان راازدیگرمشکلات منطقه می دانند.
معاون داروودرمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان می گویداز 11 بیمارستان موجوداستان فقط یکی برای بیمارستان ساخته شده و ساختمان 10 بیمارستان دیگر که کاربری اداری / انبارو هتل داشته اند ناچارا به بیمارستان تبدیل شده است.
دکتررستمی افزود دراین بیمارستانها 1100 تخت بیمارستانی فعال وجود دارد درحالیکه نیازاستان 1600 تخت می باشد.
دکترعدالت حسینیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز می گویدبرای رفع کمبود امکانات وتجهیزات درمانی واحداث بیمارستانهای جدید دراین استان اعتبارات بیشتری نیازاست .
استانداراردبیل نیز توسعه ارتباطات و صنایع / کنترل ابهای سطحی /ایجاد راههای مواصلاتی جدید و گمرکات / عمران روستاها/ اجرای طرحهای سیاحتی / شهرسازی و پروژه های بهداشتی/ فرهنگی/ ورزشی وتفریحی راازنیازهای ضروری منطقه ذکر می کند.
دکتراحمدی نژاد امیدوار است سفراقای هاشمی رفسنجانی به این استان موجب دگرگونی دربخشهای مختلف اقتصادی / اجتماعی وفرهنگی این منطقه شود.
۰ نفر