۱۸ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967679
T T
۰ نفر
30 هزارنفربه ظرفیت مهمانشهرهای پناهندگان خارجی درایران افزوده می شود # سمنان خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/03/75 به گفته رییس اداره اردوگاههای وزارت کشور بابهره گیری ازظرفیتهای خالی مهمانشهرهای مهاجرین خارجی درمرحله نخست 30 هزارنفربه ظرفیت این مراکزدر کشورافزوده می شود.
فرهاد باریکانی روز پنجشنبه درسمنان گفت درنظراست ازاین پس مهاجرینی که درخارج از مهمانشهرها سکونت دارند درصورت تمایل به این مناطق منتقل شوند.
وی افزود 96 هزارپناهنده عراقی و افغانی هم اکنون در 48 مهمانشهرکشورساکن هستند .
وی افزود بابهره گیری ازظرفیتهای خالی این مهمانشهرها شمارمهاجرین ساکن دراین مهمانشهرها به 126 هزارنفرافزایش می یابد.
به گفته این مقام مسوول ،طرح ساخت مهمانشهرهای مهاجرین دربندرعباس ، استارا و ساری نیز دردست مطالعه است .
وی افزود برای پناهندگان طرحهای اشتغال زا در خود مهمانشهرها پیش بینی شده که اغلب دربخش کشاورزی وصنعتی و صنایع وابسته به کشاورزی است .
رییس اداره اردوگاههای وزارت کشور گفت طرحهای اشتغال زا با همکاری سازمانهای بین المللی در مهمانشهرهای ایران اجرا می شود.
۰ نفر