۲ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967026
T T
۰ نفر
رکودبازاربرنج کشاورزان مازندرانی رادرسالجاری غافلگیرکرد # ساری خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/03/75 رکودبازاربرنج بویژه دراین موقع ازفصل سال کشاورزان مازندرانی را غافلگیرکرده است .
این درحالی است که همه ساله درفاصله زمانی اسفندتاتیرماه باکاهش عرضه ازسوی کشاورزان بایدبازارباافزایش قیمت روبرومی شد.
یک کشاورزبابلی می گوید درسالجاری بیشترکشاورزان به امیداستفاده ازافزایش قیمت هاعمده محصول خودرادرانبارهاذخیره کرده تادرفرصت مناسب واردبازار کننداماکشت برنج سالجاری آغازشده ولی تحولی دربازاربرنج رخ نداده است .
مرتضی تیموری یک فروشنده برنج نیز گفت همه ساله اواخربهارواوایل تابستان قیمت برنج به صورت معمولی افزایش می یابدولی درسالجاری این چنین نشده است .
وی می گوید درشهریورماه پارسال زمان برداشت محصول برنج دراستانهای مازندران وگیلان قیمت برنج حدود10 تا15 درصدبیشتراززمان فعلی بود .
وی افزایش ورودبرنج خارجی - توزیع برنج کوپنی ازسوی دولت میان کارمندان ونیزعرضه بیشتربرنج ازسوی کشاورزان به بازاردرماههای اخیررا از عوامل رکودبازاربرنج وکاهش قیمت این محصول عنوان کرد.
هم اکنون قیمت برنج محلی طارم وصدری دراستان مازندران هرکیلو 4 تا4 هزارو 200 ریال وانواع برنج پرمحصول بین 2 هزارو300 تا2 هزارو800 ریال درنوسان است .
این درحالیست که درمهرماه گذشته باپایان یافتن برداشت محصول برنج محلی اعلا4 هزارو300 تا4 هزارو700 ریال وانواع پرمحصول بین 2 هزارو600 تا3 هزارو300 ریال خریدوفروش می شد .
۰ نفر