۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965891
T T
۰ نفر

750 میلیاردریال اعتباربرای وزارت تعاون اختصاص یافت

۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965891
750 میلیاردریال اعتباربرای وزارت تعاون اختصاص یافت # ساری/خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/2/75 وزیرتعاون گفت درسالجاری 750 میلیاردریال اعتبارازمحل تبصره 3 قانون بودجه برای وزارت تعاون تخصیص یافت .
غلامرضا شافعی روزشنبه درآمل افزود این میزان اعتبارنسبت به سال گذشته 50 درصدافزایش دارد .
وی گفت سال گذشته 3 هزارو724 شرکت تعاونی درسطح کشورایجادشدکه باراه اندازی این شرکتهای تولیدی وخدماتی 52 هزار فرصت شغلی فراهم امد .
شافعی گفت هم اینک 2 دانشکده تعاون درشهرهای همدان وتهران تربیت متخصصان بخش تعاون کشوررابرعهده دارند .
وی افزود درصورت موافقت وزارت فرهنک وآموزش عالی درآینده نزدیک دانشکده تعاون دراستانهاومتناسب بانیازآنهاایجادخواهدشد .
۰ نفر