۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965863
T T
۰ نفر

38 مرکزخریدگندم دراستان بوشهردایرشد.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965863
38 مرکزخریدگندم دراستان بوشهردایرشد.
# بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/02/75 رئیس سازمان تعاون روستایی بوشهرگفت همزمان بافصل برداشت محصولات کشاورزی 38 مرکزخریدگندم دراستان بوشهردایرشده است .
علایی روزشنبه افزوداز هفته گذشته تاکنون 6 هزارو140 تن گندم مازادبرنیاز کشاورزان توسط این مراکزخریداری شده است .
وی یاداورشددرسال رزاعی گذشته 54 هزارو500 تن گندم مازادبرمصرف دراین استان خریداری شده که پیش بینی می شودامسال این میزان به 60 هزارتن افزایش یابد.
۰ نفر