۲۵ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6946121
T T
۰ نفر
38 میلیارد ریال اعتباربرای ایجاد تعاونیهای تولیدی درکرمانشاه اختصاص یافت # کرمانشاه خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/3/1376 داخلی.اقتصادی.تعاونی ها.اعتبار.
مدیرکل تعاون استان کرمانشاه گفت: ازمحل اعتبارات تبصره سه قانون بودجه استان امسال 38 میلیاردریال برای تاسیس واحدهای جدید تعاونی احتصاص یافت .
علی محمدقاسمی موسوی روز یکشنبه افزود: بااستفاده ازاین اعتبار 63 طرح تعاونی ایجادخواهدشد.
وی گفت: این مبلغ چهارمیلیاردریال بیشترازسال گذشته است .
قاسمی اظهار داشت: درسال گذشته با34 میلیاردریال 83 طرح تولیدی بایک هزارو 100 نفراشتغال زایی دراستان راه اندازی شد.
هم اکنون یکهزاروسی وهفت واحدتعاونی ، مسکن ، مصرف، حمل ونقل ، خدمات بهداشتی ودرمانی با 25 هزارو 300 نفرشاغل دراستان کرمانشاه فعالیت دارند.
۰ نفر