۱۶ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928690
T T
۰ نفر

صنعت گلیم بافی در کردستان نیاز به توجه دارد

۱۶ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928690
صنعت گلیم بافی در کردستان نیاز به توجه دارد # سنندج، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/06/77 داخلی. اقتصادی. صنایع دستی. گلیم.
کارشناسان صنایع استان کردستان می گویند : سرمایه گذاری وتوسعه صنعت گلیم بافی با توجه به سابقه بافت ودرآمد زایی یکی ازراه های ایجاد اشتغال ورفع مشکل بیکاری درمنطقه است.
به عقیده این کارشناسان اگر چه سابقه گلیم بافی دراین استان به درستی مشخص نیست اما قدمت بافت گلیم درایران به دوره اشکانی می رسد.
یکی ازکارشناسان صنایع دستی می گوید:بافت گلیم دراستان کردستان به علت ارزانی قیمت، زیبایی و درخشندگی رنگهاونقش هادرزندگی روستاییان و وطبقات کم در آمداز اهمیت خاصی برخوردار است .
وی افزود:درسالهای اخیرگلیم بابافت وسلیقه مصرف کننده بافته می شود که این امر کیفیت گلیم راازنظر طرح ورنک کاهش داده است .
مسعود زمانی یکی ازبافندگان می گوید: گلیم بافان به دلیل عدم توانایی مالی ناگزیرندتولیدات خود رابراساس سفارش تجار و واسطه هابافته و به بهای ارزان بفروشند.
مدیر عامل شرکت سهامی صنایع دستی استان کردستان گفت:در شهرهای بیجار ، سنندج ، مریوان کار بافت گلیم سابقه دیرینه ای دارد.
امیراحمدیان افزود: گلیم این منطقه اغلب دارای نقش لچک و ترنج ، گل وگلدان ، ماهی درهم و قفقاز ، گل میرزا علی و گل وکیلی ونقش پرنده با رنک آمزی روشن است.
وی صنعت گلیم بافی راباتوجه به هزینه حداقل بافت وکوتاه بودن دوره تولید مناسب ترین عامل رونق اقتصادی در روستاهای استان کردستان دانست.
احمدیان گفت : صنعت وهنر گلیم بافی بااستحکام و زیبایی که بازتاب تجلی اصالت و سنتهای بومی است برای حفظ احیا وتوسعه نیازمند حمایت جدی است .
وی افزود: در حال حاضر سه هزارو700 نفر در120روستای استان کردستان پس از گذراندن آموزشهای لازم به گلیم بافی اشتغال دارند.
احمدیان گفت : درجهت احیای این صنعت در60روستای استان مراکزآموزش گلیم بافی دایرودراین شرکت توانسته است بافندگان گلیم رااز500 نفر به سه هزارو 700 نفر برساند.
وی گفت : سالانه بیش ازشش هزار مترمربع گلیم توسط بافنگان روستایی استان تولید می شود.
۰ نفر