۱۴ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905207
T T
۰ نفر

برداشت انگور در استان قزوین آغاز شد

۱۴ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905207
برداشت انگور در استان قزوین آغاز شد # قزوین ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/6/78 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.
رییس سازمان کشاورزی استان قزوین گفت: ازاوایل شهریورماه برداشت انگور در بیش از 32 هزارهکتار از تاکستانهای این استان آغاز شد.
دلاورحیدرپور روز یکشنبه درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی پیش بینی کردکه امسال 307 هزارتن محصول انگورازباغات آبی ودیم استان برداشت شود.
وی افزود:سال گذشته از 31 هزارو 206 هکتارازباغات انگوربالغبر 306هزارو 766 تن محصول برداشت شده است.
حیدرپور همچنین گف ت : هرسال بیش از70 درصدازمحصول انگوربدست آمده توسط هشت کارخانه وکارگاه کشمش پاک کنی درسطح استان ،شستشو وبسته بندی شده وبه بازارهای داخلی و خارجی ارسال می گردد.
به گفته وی طی سال گذشته 4 هزارو 771 تن کشمش ازاستان قزوین به کشورهای اروپایی ، حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه صادرشده است.
رییس سازمان کشاورزی استان قزوین تصریح کرد:استان قزوین ازلحاظ میزان نهال انگور رتبه اول ،سطح زیرکشت بارور رتبه سوم و میزان تولیدانگور رتبه دوم را در میان استانهای کشور دارا می باشد.
۰ نفر