۹ آبان ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6823895
T T
۰ نفر
طرح آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/08/81 داخلی.اقتصادی.آمار.اشتغال.بیکاری. طرح آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار در اردیبهشت ماه سال 1381 ، برای 109 هزار و 861 خانوار نمونه کشور انجام شد. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی مرکزآمارایران ، این تعداد خانوار در مجموع شامل 493 هزار و 455 نفر جمعیت بود که میانگین تعداد افراد در خانواده 5/4 نفر به دست آمد. از جمیعت یاد شده 252 هزار و 392 نفر مرد و 241 هزار و 49 نفر زن بودند که درنتیجه، نسبت جنسی برابر 105 حاصل شد، به عبارتی دیگر می توان گفت ، در مقابل هر 100 نفر زن ، 105 نفر مرد وجود دارد. در این ماه 449 هزار و 835 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر و جامعه نمونه 8/82 درصد باسواد بودند . در میان این افراد لازم التعلیم ( -14 6 ) نسبت باسوادی 3/96 درصد و دربین افراد " 15 سال و بیشتر " 8/78 درصد بوده است. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان به ترتیب 8/96 درصد و 8/84 درصد و برای زنان 7/95 درصد و 6/72 درصد بوده است. در اردیبهشت ماه سال جاری در میان جمعیت 6 ساله و بیشتر جامعه نمونه ، 372 هزار و 341 نفر باسواد بوده که از این تعداد 9/34 درصد دارای تحصیلات ابتدایی ، 1/24 درصد دارای تحصیلات راهنمایی ، 2/13 درصد دارای تحصیلات متوسطه ، 4/15 درصد دارای تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی و 9/7 درصد دارای تحصیلات عالی بوده اند. در مدت یاد شده در جامعه نمونه 412 هزار و 779 نفر در گروه های سنی 10 ساله و بیشتر قرار داشته اند. از این تعداد 7/54 درصد " حداقل یکبار ازدواج کرده اند " و 3/45 درصد " هرگز ازدواج نکرده" بودند. این نسبتها در بین مردان نیز به ترتیب 9/50 درصد و 1/49 درصد و در بین زنان 6/58 درصد و 4/41 درصد بوده است. در این مدت افراد شاغل و بیکار ( جویای کار ) در مجموع 7/37 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر جامعه نمونه را تشکیل می داده اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 4/62 درصد و برای زنان 0/12 درصد بوده است. بر اساس این گزارش ، بیشترین میزان فعالیت مربوط به گروه سنی 29 - 25 ساله ، با 3/58 درصد و کمترین میزان مربوط به گروه سنی 14 - 10 ساله با 7/2 درصد بوده است. اقتصادی. -90-1538(3)
۰ نفر