۱۶ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6800750
T T
۰ نفر
هفته منابع طبیعی فرصتی دوباره برای زندگی تازه است # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/12/82 داخلی.اقتصادی.منابع.طبیعت. گیاهان بویژه درختان از روز نخست حضور انسان درطبیعت، جزیی برجسته از محیط پیرامونی او بوده اند و پیوندی ناگسستنی با حیات او دارند و ریشه این پیوند رادر مسایل فرهنگی،مذهبی،زیباشناختی واحساسی بشر می توان جست. عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروزجهان، دیگربعنوان تفرجگاه های طبیعی یا چشم اندازهای زیبا مطرح نیستند بلکه به عنوان قطب اقتصادی ازیک سو و عامل اساسی درحیات کره زمین ازسوی دیگر مورد توجه قرارگرفته وگسترش وتوسعه آن در راس همه برنامه ها قراردارد. " کاظم نصرتی نصرآبادی" معاون سازمان جنگل هاومراتع وآبخیزداری بااشاره به دیدگاه های گذشته درخصوص جنگل می گوید: در گذشته جنگل تنها بعنوان قطب تولید چوب مطرح بود واین نگاه موجب نابودی بخش زیادی ازمنابع وکاهش چشم گیر پوشش جنگلی شد. وی گفت:اکنون ارزش های زیست محیطی جنگل، شکلی غالب بر باقی کارکردهای آن گرفته واین توجه به حدی است که مسایل آن ازداخل مرزهای رسمی فراتر رفته و شکل جهانی به خود گرفته است. کارشناسان سازمان ملل و و بخش تخصصی ان سازمان خوار و بارجهانی (فائو)به منابع طبیعی کشورها به عنوان منابع داخلی آنان نگاه نمی کنند بلکه این مناطق را به عنوان شریان های حیاتی زیست کره می شناسند و برای صیانت از آنها با ارایه طرحهای زیست محیطی خود، مشارکتی فعال دارند. کارشناسان اعتقاد دارند مشارکت های جهانی در حفظ وحراست از منابع طبیعی درهر نقطه ازجهان تنها زمانی میسر و کارآمد خواهد بود که با مشارکت مردم آن منطقه همراه باشد. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران منطقه ساری درخصوص مشارکت مردم در احیا ،توسعه،حفاظت و بهره برداری ازمنابع طبیعی می گوید:مشارکت دریک طیف قابل بررسی است که یک طرف آن مشارکت اعتقادی واجتماعی وبه عبارتی مشارکت داوطلبانه و طرف دیگر مشارکت با انگیزه های اقتصادی،ایجاد اشتغال و توسعه با توجه به قوانین و مقررات می باشد. "رمضانعلی اصغری " گفت: برای ایجاد مشارکتی موثر با توجه به انگیزه های حاکم بر آن باید کلیه مجریان طرحهای جنگل داری را موظف به حفاظت از جنگل کرد و بر ورود و خروج اشخاص به عرصه های جنگلی نیزاز نظارت آنان بهره جست تا بخش مشارکت با انگیزه اقتصادی ممکن شود. وی افزود: ورود بسیج که گستره اعضای مردمی آن دراجتماع فراگیراست با کمک سازمان های غیردولتی فعال در عرصه حمایت ازمنابع طبیعی، سمت دیگر طیف مشارکت برای حفاظت از منابع طبیعی باانگیزه داوطلبانه را کامل می کند که این مهم در مازندران اجرا شده است. اصغری گفت: در کلیه طرحهای احیای استان طبق مصوبات،باید استاندارهای زیست محیطی رعایت شود و هرگونه مشارکت و حضور در عرصه های منابع طبیعی نباید به اصل بنیادی حفاظت از منابع طبیعی خدشه وارد سازد. صرف نظراز ارزشهای اقتصادی، منابع طبیعی ازارزشهای پنهانی در رابطه با مسایل زیست محیطی، حفاظت خاک، تقویت ذخایر آبهای زیرزمینی که اهمیت ویژه ای نیز دارد، برخوردار است. امروزه توجه به منابع طبیعی تجدیدشونده ضرورتی اجتماعی و انسانی است که نمی تواند به بحثهای خاص کارشناسی محدودشود بلکه باید با تنویر افکار عمومی و افزایش دانش اجتماعی در زمینه منابع طبیعی، گام های اساسی برداشته شود و به کلیه آحاد جامعه به خصوص قشر روشنفکر و تحصیل کرده معرفی گردد. یکی ازراه های اساسی برای شناساندن اهمیت منابع طبیعی و همچنین راه های حفظ واحیای آن ،انعکاس مسایل فوق در متون درسی مدارس و دانشگاه هااست. در کشور ما که بخش بسیار مهمی از وسعت آن را مراتع و منابع طبیعی تشکیل می دهد، نیاز به انعکاس بهتراین مسایل در کتاب های درسی مقاطع تحصیلی بیشتر احساس می شود. در این حال نتایج تحقیقات "اسماعیل کرمی دهکردی "دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، جایگاه مبحث منابع طبیعی در کتب درسی را نامطلوب نشان می دهد. وی که درخصوص میزان و نحوه انعکاس مسایل مربوط به منابع طبیعی در کتاب های درسی مقاطع تحصیلی مختلف تحقیق کرده است، گفت :تعداد صفحات اختصاص یافته به مبحث منابع طبیعی در مقایسه با کل حجم کتابهای درسی در مقطع ابتدایی، حدود 5/1 درصد است. این میزان با احتساب اشاره های پراکنده در متن مانند بیت دوم درس "قدرت خدا" در فارسی سال دوم یا تصویر خانه ،مرتع ودریا بدست آمده است. وی ادامه داد:این نسبت در مقطع راهنمایی نیز کم است و فقط در کتاب های جغرافی، فارسی و حرفه وفن اشاره هایی بسیار جزیی به چشم می خورد. کرمی این نقص را در مقطع متوسطه که دروس از حالت عمومی خارج شده و شکل تخصصی تری دارد مشابه دانست و گفت: متون مربوط به منابع طبیعی هم از نظر حجم مطالب نسبت به کل محتوای برنامه درسی و هم از نظر کیفیت مطالب ناکافی و نارساست. وی افزود:اگر قراراست محتوای متون آموزشی به عنوان پیش درآمدی در تبیین نگرشهای دانش آموزان نسبت به منابع طبیعی باشد، باید محتوای متون درسی در راستای این هدف ها تدوین وتنظیم گردد به نحوی که پاسخگوی آن دسته ازنیازها باشد که در نهایت موجب تحقق اهداف کلی شده وآنها را پوشش دهد. هفته منابع طبیعی که از روز جمعه 15 اسفند ماه با عنوان روز درختکاری آغاز شد و تاپنجشنبه 21اسفند با شعار" صیانت ازجنگلها و مراتع، نیازملی، تلاش همگانی" ادامه خواهد یافت، فرصتی دوباره برای زندگی تازه با نگاهی فراگیر در تمام ابعاد محیط زیست خودمان است. مازندران دراین هفته شاهد تلاشی مضاعف برای احیای منابع جنگلی و جنگل- کاری خواهد بود که با حضور مسوولین استانی دراقدامی نمادین با کاشت درخت درمحوطه صداوسیمای استان آغاز شد و بااجرایی کردن بسیاری ازطرحهای احیای منابع جنگل ومرتع و جنگل کاری ادامه خواهد یافت. تک تک شهروند با کاشت و صیانت از یک درخت می توانند زندگی تازه برای خویش و حیاتی امیدوار برای آیندگان فراهم کنند. " این جنگل ومرتعی که اینسان زیبااست برروی زمین آیه ای ازلطف خداست" " زینهار که ناسپاسی حق نکنیم آنها همگی وسیله روزی ماست" س -ح 530
۰ نفر