۲ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6743699
T T
۰ نفر
سطح زیرکشت و میزان تولید پنبه در ایران کاهش یافت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/83 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.پنبه. سطح زیرکشت و میزان تولید پنبه کشور در پایان سال گذشته نسبت به سال 56 کاهش یافته است. به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، سطح زیرکشت پنبه کشور در سال 56 حدود 324 هزار هکتار بود،اما این میزان در سال 67 به 192 هزار هکتار و در سال 82 به 131 هزار هکتار کاهش یافت. سطح زیرکشت پنبه آبی و دیم در سال 56 به ترتیب 232 و 92 هزار هکتار بود که این میزان در سال 67 به 164 و 28 هزار هکتار و در سال گذشته به 125 و شش هزار هکتار رسید. میزان تولید پنبه نیز از 544 هزار تن در سال 56 به 379 هزار تن در سال 67 و 300 هزار تن در سال گذشته کاهش یافت. سهم تولید پنبه آبی و دیم در سال 56 نیز به ترتیب 444 و 100 هزار تن بود که این سهم در سال 67 به 337 و 42 هزار تن و در سال 82 به 294 و شش هزار تن کاهش یافت. با وجود کاهش سطح زیرکشت و تولید پنبه در سال های اخیر، عملکرداین محصول در واحد سطح از رشد مناسبی برخوردار بوده است.به طوری که عملکرد پنبه آبی در هر هکتار از یکهزار و 914 کیلوگرم در سال 56 به 2 هزار و 55 کیلوگرم در سال 67 و 2 هزار و 336 کیلوگرم در سال گذشته ،افزایش یافت . اقتصام . م.ف / 1557
۰ نفر