۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009973
T T
۰ نفر

ساختار استراتژیک جنوب لبنان

۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009973
ساختار استراتژیک جنوب لبنان # تهران - ایرنا 29/08/70 .سیاسی. کیهان 14339 برک برنده لبنان جنوب این کشوراست وهرکس که جنوب لبنان رادراختیارداشته باشدمی تواندبه گونه ای موء ثرخودرابرسیاستهای منطقه ای وتاحدودی بین المللی تحمیل کند.
........................................
،منطقه،جبل،عامل،موقعیت،جغرافیایی،
۰ نفر