۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007873
T T
۰ نفر

نقش سفیر عربستان در آمریکا در کنفرانس مادرید

۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007873
نقش سفیر عربستان در آمریکا در کنفرانس مادرید # تهران - ایرنا 12/08/70 .سیاسی. تلکس 6 سفیر عربستان در آمریکا به منظور جلوگیری از اتخاذ مواضع سرسختانه توسط اعراب به کنفرانس مادرید اعزام شده است.
........................................
،رادیو،بغداد،شاهزاده،بندر،بن،سلطان،مصاحبه،روزنامه،لبیراسیون،
۰ نفر