۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979928
T T
۰ نفر

ویلچرران ایرانی وارد دهلی نوشد

۱۶ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979928
ویلچرران ایرانی وارد دهلی نوشد # دهلی نو - ایرنا 19/01/70 .ورزشی. تلکس 9 حسین نیک زبان ورزشکار معلول ایرانی امروزپس ازطی 5000 کیلومترباویلچر وارد شهر دهلی نو شد.
........................................
،24،کشور،آسیائی،هند،کشورهای،آفریقایی،واروپا،وآمریکایی،
۰ نفر