۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979436
T T
۰ نفر

مقررات منع رفت و آمد در شهر بغداد به اجرا درآمد

۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979436
مقررات منع رفت و آمد در شهر بغداد به اجرا درآمد # اهواز - ایرنا 14/01/70 .سیاسی. تلکس 140 بدنبال اوجگیری قیامهای مردمی و بروز درگیری درشهرهای مختلف عراق از هفته گذشته مقررات منع رفت و آمد در بغداد به اجرا درآمد.
........................................
،ایرنا،ایران،قیام،
۰ نفر