۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979254
T T
۰ نفر

درآمدهای نفتی دولت انگلیس از نفت دریای شمال

۱۱ فروردین ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5979254
درآمدهای نفتی دولت انگلیس از نفت دریای شمال # لندن - ایرنا 12/01/70 .اقتصادی. تلکس 6 درآمد دولت انگلیس از محل مالیات های حاصل از تولید نفت دریای شمال از سال 1978 تا1989 در حدود هفتاد میلیارد پوند بوده است.
........................................
،گلدمن،ساچز،نفت،دریای،شمال،
۰ نفر