پیشنهاد اعضای مجلس کویت برای تشکیل کمیته حمایت ازارزشهای اسلامی # تهران - ایرنا 11/12/71 .سیاسی. تلکس 283 پنج نفر از نمایندگان اصول گرای اسلامی کویت پیشنهاد کرده اند برای حمایت از ارزشهای اسلامی کمتیه ای تشکیل شود.
........................................
،ای،پی،روزنامه،عرب،تایمز،