۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969053
T T
۰ نفر
نظرات نوری زاده روزنامه نگار ایرانی مقیم لندن # تهران - ایرنا 24/10/71 .سیاسی. ویژه 301 ص 39 رادیو آمریکا گفتگویی با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار ایرانی مقیم لندن درباره حمله آمریکا ومتحدین به عراق وموضع ایران دراین رابطه ترتیب داده است.
........................................
،عملیات،جنوب،نگرانیهای،اعراب،سردبیر،الحیات،نشریه،لبنانی،گرداننده، ،سعودیها،خطر،ایران،نظامی،وابسته،حزب،علما،موضع،دولت،
۰ نفر