۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968828
T T
۰ نفر
تعداد مسلمانان درجامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع # - ایرنا 22/10/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 6 روزنامه باکینسکی رابوچی دربخشهائی از نتایج سرشماری سال 1989 شوروی سابق را درج کرده است و آمار تعداد مسلمانان این کشورها راتقریبا مشخص کرده است .
........................................
،داغستان،اوستینها،تات ها،طالش،،آمار،جمعیتی،اقوام،شوروی،سابق،
۰ نفر