۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959994
T T
۰ نفر

دو سالگرد سرنوشت ساز در آلمان آشوب زده

۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959994
دو سالگرد سرنوشت ساز در آلمان آشوب زده # تهران - ایرنا 18/08/71 .سیاسی. تلکس 58 دو سالگرد متضاد یکی مربوط به کشتار یهودیان توسط نازیها ودیگری فرو ریختن دیوار برلین امروز دوشنبه در آلمان برگزار شد.
........................................
،ای،پی،برلن،ریچارد،فون،وایتسرکر،تظاهرات،
۰ نفر