۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941102
T T
۰ نفر
معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران اسرائیلی درترکیه # آنکارا - ایرنا 8/03/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 117 هیئت دولت ترکیه آن دسته ازموسساتی راکه برای سرمایه اسرائیل درزمینه حمل ونقل هوائی ودریایی دراینکشور فعالیت میکنندازپرداخت مالیات بردرآمد معاف کرد.
........................................
،روزنامه،اقتصادی،دنیا،
۰ نفر