۶ خرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5941101
T T
۰ نفر
روابط تجاری اقتصادی ترکیه با مصر گسترش مییابد # آنکارا - ایرنا 8/03/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 127 ترکیه ومصردرپنجمین دور کمیسیون مشترک همکاریهای تجاری اقتصادی درموردافزایش حجم تجارت از200میلیون دلاربه400الی600میلیون دلاردرسال بتوافق رسیدند.
........................................
،محمد،باتللی،وزیر،مشاور،درامور،اقتصادی،قاهره،سرمایه،گذاریهای،مشترک،
۰ نفر