۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936291
T T
۰ نفر

کاهش درآمد سرانه کشورهای جهان سوم دردوسال گذشته

۱ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936291
کاهش درآمد سرانه کشورهای جهان سوم دردوسال گذشته # نیویورک - ایرنا 1/02/71 .اقتصادی. تلکس 5 اق برای نخستین بار از زمان جنک جهانی دوم تاکنون درآمد سرانه کشورهای جهان سوم دردو سال متوالی کاهش نشان داده است .
........................................
،نیویورک،تایمز،جنک،خلیج،فارس،،جامعه،اروکا،ژاپن،آمریکای،لاتین،
۰ نفر