۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936145
T T
۰ نفر

رئیس جمهوری ایران از دید نیویورک تایمز

۲۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936145
رئیس جمهوری ایران از دید نیویورک تایمز # نیویورک - ایرنا 31/01/71 .سیاسی. تلکس 25 و26 الین شیلینوخبرنگاراعزامی نیویورک تایمزبه تهران جهت انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی طی گزارشی که دراین نشریه به چاپرسیده به معرفی هاشمی پرداخته است.
........................................
،ایران،سیاست،زندگی،روزمره،
۰ نفر