۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935394
T T
۰ نفر
ایتالیا یک فلسطینی متهم رابه آمریکا تحویل داده است # تهران - ایرنا 25/01/71 .سیاسی. تلکس 138 ایتالیا یک فلسطینی متهم به بمب گذاری درسه مرکز تجاری متعلق به اسرائیل درنیویورک درسال 1973 راتحویل آمریکا داده است .
........................................
،رویتر،واشنگتن،دوحان،الجواری،دفتر،تحقیقات،فدرال،آمریکا،/اف،بی،ای،/، ،سخنگو،رم،
۰ نفر