۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935229
T T
۰ نفر

توافق دیوان عدالت اروپا با پیمان منطقه تجارت آزاد

۲۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5935229
توافق دیوان عدالت اروپا با پیمان منطقه تجارت آزاد # تهران - ایرنا 23/01/71 .اقتصادی. تلکس 25 اق دیوان عدالت اروپا به پیمان منطقه تجارت آزاد جامعه اروپائی و گروه هفت عضوی " افتا" چراغ سبز نشان داد.
........................................
،آ،اف،پ،بروکسل،نروژ،سوئیس،،اتریش،،فنلاند،ایسلند،لیختن،اشتین،بازار،واحد، ،جامعه،اروپائی،
۰ نفر