علاقمندی روسیه برای سهیم شدن دردرآمدهای نفت وگاز دریای خزر # تهران - ایرنا 28/12/72 .اقتصادی. تلکس 25 واشنگتن پست نوشت دولت روسیه کشورهای همسایه خود در اطراف دریای خزر را تحت فشار قرارداده تا روسیه رادر درآمدهای نفت و گاز خود سهیم سازند.
........................................
،روسیه،حوزه،دریای،خزر،درآمد،نفت،گاز،اقتصاد،واشنگتن،پست،