۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932306
T T
۰ نفر

انگلیس 1200 نیروی دیگر به بوسنی اعزام می کند

۱۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932306
انگلیس 1200 نیروی دیگر به بوسنی اعزام می کند # تهران - ایرنا 15/12/72 .نظامی. تلکس 116 انگلیس درنظر دارد 1200 نفر دیگر ازنیروهای خودرابرای پشتیبانی نیروی 2500 نفری این کشور که دربوسنی وهرزگوین مستقراند اعزام کند.
........................................
،انگلیس،،نظامی،اعزام،نیرو،بوسنی،رویتر،لندن،ساندی،تایمز،سازمان،ملل،
۰ نفر