۱ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5918739
T T
۰ نفر

تجربه تلویزیون آبونه در جهان سوم

۱ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5918739
تجربه تلویزیون آبونه در جهان سوم # تهران - ایرنا 5/08/72 .فرهنگی. همشهری 245 تنها راه برخورد در جهان سوم برای مقابله با بازار نوارهای خارجی و آنتن های مقعر ایجاد جایگزینهای داخلی از جمله توسعه شبکه های اضافی داخلی می باشد.
........................................
،ماهواره،ویدیو،تلویزیون،نمونه،مراکش،،جهان،سوم،غرب،
۰ نفر