۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910217
T T
۰ نفر

سخنان استاندار شهر توزلا در بوسنی و هرزگوین

۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910217
سخنان استاندار شهر توزلا در بوسنی و هرزگوین # بیروت - ایرنا 19/05/72 .سیاسی. تلکس 108 دیوید اوئن میانجی بین المللی درکشمکش جاری دربوسنی و هرزگوین می کوشد بادادن رشوه مسلمانان این منطقه رابه قبول طرح تجزیه بوسنی و هرزگوین وادارکند.
........................................
،سلیم،بشلا،استاندار،شهر،توزلا،مصاحبه،روزنامه،الحیات،
۰ نفر