۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910013
T T
۰ نفر
نشانه ای ازعقب نشینی صربها ازارتفاعات ایگمان مشاهده نمی شود # تهران - ایرنا 17/05/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 129 ناظران سازمان ملل امروزگفتندعلیرغم تضمینهای داده شده نشانه ای ازعقب نشینی نیروهای صرب بوسنی و هرزگوین ازمواضع خود درارتفاعات ایگمان مشاهده نمی شود.
........................................
،د،پ،آ،بیلاسنیتسا،
۰ نفر