۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908828
T T
۰ نفر

اقدام بی سابقه کنترل کنندگان ماهواره ماژلان

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908828
اقدام بی سابقه کنترل کنندگان ماهواره ماژلان # نیویورک - ایرنا 6/05/72 .علمی. تلکس 77 مانیتور : کنترل کنندگان ماهواره ماژلان دریک اقدام بیسابقه مصرف سوخت آنراازطریق شکست هوا برای تغییر مدار ماهواره به مقادیر زیادی کاهش داده اند.
........................................
،داگلاس،،کریفیث،مدیر،طرح،ماژلان،کاهش،،هزینه،ماموریتهای،سیاره،شناسی، ،دستیابی،نقشه،جزئیات،قوه،جاذبه،زهره،کشش،،ائرودینامیک،
۰ نفر