۶ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890906
T T
۰ نفر

مطلب نداء الوطن در مورد حمایت ایران از لبنان

۶ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890906
مطلب نداء الوطن در مورد حمایت ایران از لبنان # بیروت - ایرنا 6/12/73 برابر با25 فوریه 1995 روزنامه لبنانی " نداء الوطن " درشماره روز شنبه خود با چاپ مطلبی درباره سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت های ایران از لبنان در برابر تجاوزات رژیم ضهیونیستی را مثبت ارزیابی کرده است 0 به نوشته این روزنامه ایران درمناسبتهای مختلف تمایل خود رابرای کمک به لبنان جهت بازسازی و گذر از مرحله بعداز جنک بیان داشته وتمام امکانات و تجربیات بازسازی و خدماتی رادراختیار لبنان قرارداده است 0 نداء الوطن افزوده است ایران همچنین نقش پیشتازی درحمایت از مردم لبنان در برابرتجاوزات مستمر رژیم ضهیونیستی به جنوب وبقاع غربی داشته است ونه تنها کمکهای جنسی ونقدی دراختیارساکنان این مناطق قرارداده است بلکه انواع حمایت های معنوی وسیاسی ایران موجب قوت گرفتن مقاومت در جنوب شده است که این خود برای لبنان وسوریه درمقابله با لجاجت اسرائیل سود شایانی داشته است 0 نداالوطن نوشته است خط سیاسی انقلاب اسلامی ایران نسبت به لبنان و مردم ان همواره دربرگیرنده همه بخش های اجتماعی وسیاسی و طوائف لبنان بوده است . اما بدلیل جنک تبلیغاتی که برضد انقلاب اسلامی وباهدف مخدوش ساختن چهره حقیقی انقلاب انجام گرفته و می گیرد برخی طبقات و گروههای لبنان رااز حمایت ایران محروم کرده است .
ندا الوطن افزوده است از انجا که تثبیت صلح داخلی لبنان به همزیستی بیشترمسیحیان و مسلمانان نیاز دارد انقلاب اسلامی ایران این مسئله رااساس سیاست خود قرار داده است و در جریان ملاقات هیئ ی از مسیحیان لبنانی با امام خمینی/قده/ حضرت امام به انها فرمودند از واجبات روحانیون مسیحی و روحانیون اسلامی و همچنین روحانیون یهود پیروی کامل از تمامی فرستادگان خداست 0
۰ نفر