۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5885511
T T
۰ نفر
رئیس جمهوری ایتالیا با انتخابات زودرس دراین کشور مخالفت کرد # رم - ایرنا9/10/73 برابر با 30 دسامبر 1994 /اسکار لوئیجی اسکالفارو/ رئیس جمهوری ایتالیاامکان برگزاری انتخابات زود رس برای حل بحران سیاسی این کشور را منتفی دانست 0 رئیس جمهوری ایتالیا ظهر روزجمعه درگفتگو با خبرنگاران درکاخ ریاست جمهوری گفت پس از مشاوره باروسای مجلس سنا و نمایندگان و نیز با سران احزاب این کشور به این نتیجه رسیده است که با اکثریت موجود در پارلمان می توان دولت جدیدی را تشکیل داد0 وی گفت چگونگی امکان تشکیل این دولت بوسیله قانون اساسی تعیین خواهد شد0 /اسکالفارو/بااین وجود اظهار داشت که در روزهای اینده باید گفتگوهائی نیز با برخی از گروه ها و نیز روسای دومجلس انجام دهد0 پس از استعفای هفته گذشته /سیلویو برلوسکونی /نخست وزیر ایتالیا، رئیس جمهوری این کشور پس ازگفتگوبامقامات مختلف این کشور وسران احزاب هنوز نتوانسته است تصمیم قاطعی برای برگزاری انتخابات و یا تشکیل دولت جدید اتخاذ کند0 /برلوسکونی /به رغم استعفایش تاانتخاب نخست وزیرجدیدبه وظایف خودادامه می دهد0
۰ نفر