۲۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862379
T T
۰ نفر
تاکید کشورهای آسیا اقیانوسیه برسیاست حمایت ازتولیدات داخل # تهران - ایرنا 25/01/73 .اقتصادی. تلکس 14 اق کشورهای آسیا اقیانوسیه باسیاست حمایت ازتولیدات داخلی مبارزه می کنندوازگنجانده شدن مسایل غیرتعرفه ای دردستورجلسه مذاکرات تجارت جهانی ممانعت خواهندکرد ........................................
،آ،اف،پ،دهلی،نو،بیانیه،پنجاهمین،اجلاس،،کمیسیون،اقتصادی،و،اجتماعی،آسیا، ،اقیانوسیه،/اسکاپ/،توسعه،تجارت،جهانی،گات،
۰ نفر