۱۰ آبان ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5848706
T T
۰ نفر
معاون اجرایی رئیس جمهوری ازاراضی تسطیح شده دشت زهاب دیدن کرد.
# کرمانشاه - ایرنا 10/8/74 برابر با اول نوامبر 1995 طرحبزرک تسطیح اراضی دشت زهاب منطقه ای درغرب ایران که مدتها در اشغال ارتش عراق قرار داشت ، روزچهارشنبه مورد بازدید معاون اجرایی ونماینده ویژه رئیس جمهوری ایران دربازسازی ونوسازی مناطق جنگزده قرارگرفت.
این طرح باهزینه 7 میلیاردو 800 میلیون ریال درسطح 2 هزارو 435 کیلومتر اجرا شد.
برای اجرای این طرح که ازاسفند ماه سال 72(مارس 94) شروع شده بیش از 13 کیلومتر کانالهای اصلی وفرعی،52 کیلومتر جاده بین مزارع و 102کیلومتر زهکشی انجام شده است .
یک مجری این طرح گفت هدف ازاجرای این طرح افزایش تولیدگندم وفراهم کردن زمینه کشت مجددبرای محصولاتی نظیر کنجد ذرت وپنبه درفصل تابستان است .
محمد هاشمی معاون اجرایی رئیس جمهوری که روز سه شنبه در راس هیاتی واردکرمانشاه شده دربازدیداز شهرستان سرپل زهاب ازنزدیک درجریان بازسازی ونوسازی این شهرستان که درجریان تجاوز ارتش عراق در 19980 تا 1988 بطور کامل منهدم شده بود،قرارگرفت.
۰ نفر