۲۰ شهریور ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5844535
T T
۰ نفر
تحلیلگرنیویورک تایمزازطرح امریکادرموردبحران بوسنی انتقادکرد # نیویورک - ایرنا20/6/74 برابر با11 سپتامبر 1995 روزنامه نیویورک تایمزازمحتوای طرح امریکابرای حل مسائل بوسنی هرزگوین انتقادکرد و طرح اخیرامریکاراکه به صربهااجازه می دهدجمهوری مستقل خودرادرچارچوب مرزهای بوسنی هرزگوین حفظ نمایند به مراتب بدتر ازطرح سه سال پیش ونس ، اوئن /روسای سابق کنفرانس صلح یوگسلاوی دانست .
" انتونی لوئیس " درمقاله ای درشماره روز دوشنبه این روزنامه نوشت طرح ونس ،اوئن جمهوری بوسنی هرزگوین رابه ده کانتون /استان خودمختار/ تقسیم می کردکه توسط اکثریت قومی این کانتونهااداره می شد.
وی باتاکیدبراینکه شکست صربهای کرائناوتاثیرحملات هوایی ناتو اسطوره صربهارابه عنوان قدرت زوال ناپذیر دربالکان شکسته است می نویسد: باتقویت جبهه مقاومت دربرابرصربهای بوسنی هرزگوین این سئوال مطرح است که چرا امریکا، طرفهای درگیررابه توافقنامه ای راضی کرده است که علنابه نفع صربهاست وخواسته انان راکه حفظ جمهوری " سرپیسکا" است تامین می کند.
وی بااشاره به اینکه اجرای طرح امریکابه معنای حفظ تمامیت ارضی بوسنی هرزگوین تنهابرروی کاغذاست می افزاید: تمکین به خواست صربهاچیزی جز اعتراف به ضعفهای حزب درچهارسال اخیروچشم فروبستن به همه جنایات انجام شده دربوسنی هرزگوین نیست .
وی می افزاید: اینکه موافقتنامه اخیرژنو ، چیزی بیش از انحلال غیرعلنی بوسنی هرزگوین باشدبه نتیجه مذاکرات اتی درموردمسائل مختلف ازجمله وضعیت شهرسارایوو بستگی دارد.
۰ نفر