۵ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5837624
T T
۰ نفر
افراد عشیره العامریه شش پلیس رادرحومه بغداد کشتند # سنندج - ایرنا 5/4/74 برابر با 26 ژوئن 1995 به گفته منابع نزدیک به کردهای شمال عراق گروهی ازافراد عشیره العامریه باحمله به یک مرکز پلیس درحومه بغداد شش پلیس راکشتند.
این منابع روزدوشنبه گفتند این حمله روزیکشنبه بدنبال کشته شدن یکی ازپسران رئیس عشیره العامریه بدست نیروهای پلیس صورت گرفت0 منابع مذکور گفتند بزرگان عشیره العامریه تهدیدکرده اند درصورتیکه علاملان این قتل مجازات نشوند عشیره مذکورپس از اتمام مراسم عزاداری کلیه مراکز وپایگاههای رژیم عراق رادرناحیه العامریه مورد حمله قرار خواهند داد.
منابع کرد اضافه کردند صدام ازبیم عملی شدن تهدید عشیره العامریه دومقام بلندپایه را بمنظورشرکت در مراسم عزاداری ودلجوئی ازرئیس عشیره یادشده اعزام کرده است0
۰ نفر