۷ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5835089
T T
۰ نفر
نخستین دوره پارلمان حکومت خودخوانده کردستان عراق یکسال دیگرتمدید شد0 # سنندج - ایرنا 7/3/74 برابر با 28 مه 1995 بانزدیک شدن زمان خاتمه دوره چهارساله نخستین پارلمان حکومت خودخوانده کردستان عراق ادامه کاراین پارلمان به مدت یکسال دیگرتمدید شد0 رادیوحزب دمکرات کردستان عراق روزیکشنبه گفت این تصمیم درنشست اضطراری اعضای پارلمان ونمایندگان احزاب سیاسی کرد که دیروز درمسجد روستای داره بن درحومه اربیل تشکیل شد اتخاذگردید0 این رادیو علت تشکیل این نشست دریک روستا رااشتغال ساختمان پارلمان درشهراربیل توسط نیروهای اتحادیه میهنی ذکرکرد0 رادیوی مذکور علت تمدید مدت کار پارلمان رانامساعدبودن شرایط برای برگزاری انتخابات جدیداعلام کرد.
اولین پارلمان حکومت خودخوانده کردهای شمال عراق همزمان بااعلام تشکیل حکومت درخردادماه سال 70 درشهراربیل کارخودرا اغازکرد0
۰ نفر