۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5830584
T T
۰ نفر
نقاط امن اعلام شده دربوسنی وهرزگوین زیراتش صربهاقراردارد # زاگرب - ایرنا17/1/74 برابر با6 آوریل 1995 نقاط مختلف امن اعلام شده ازسوی سازمان ملل دربوسنی وهرزگوین همچنان زیراتش سنگین صربهاقراردارد و ظرف دو روز گذشته حداقل پانصد انفجار شدیددرکوههای مایویچادرشمال شرق بوسنی ( محل درگیری نیروهای صرب بالشکردوم ارتش بوسنی ) ازسوی ناظران نظامی سازمان ملل درسارایوو به ثبت رسیده است .
به گزارش خبرگزاری کرواسی ( هینا) یک سخنگوی سازمان ملل روزچهارشنبه درسارایوو گفت : دوگلوله خمپاره ازسوی صرب هابه داخل منطقه امن اعلام شده دراطراف توزلاشلیک شد.امامیزان خسارت وارده اعلام نشده است .
ازسوی دیگرمنطقه امن اعلام شده بیهاچ نیزهدف حملات صرب هاقرارداشت .
به گفته مقامات سازمان ملل درسارایوو سه گلوله خمپاره 130 میلی متری به یک کارخانه پارچه بافی ویک اپارتمان مسکونی اصابت کردودرنتیجه چندنفر غیرنظامی مجروح شدند.
براساس این گزارش درگیری در( ولیکاکلادور) درشمال غربی بوسنی میان نیروهای صرب وارتش بوسنی همچنان ادامه دارد ، طرفهای درگیربرروی تپه های واشیچ واطراف ماگلای درمرکز بوسنی به نبردادامه می دهند.
الکساندرایوانکوسخنگوی سازمان ملل درسارایوو اعلام کردصرب های بوسنی صبح چهارشنبه باشلیک 13 گلوله خمپاره حومه سارایوو راموردحمله قراردادند.
نمایندگان عضو گروه تماس بین المللی غرب شامل کشورهای امریکا، روسیه ، انگلیس ، فرانسه والمان پس ازجلسه روزگذشته خودنتوانستندبه راه حل مشترکی درمتقاعدکردن صرب های بوسنی مبنی برپذیرش طرح صلح پیشنهادی این گروه دست یابند.اماخواهان تحت فشارقراردادن دولت بوسنی مبنی برموافقت برسر تمدیدقرارداداتش بس شدند.
دولت بوسنی پیشتراعلام کرده بوددرصورتی باتمدیدقرارداداتش بس موافقت خواهدکردکه صرب هاطرح صلح گروه تماس رابپذیرند.
۰ نفر