۱۵ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5818586
T T
۰ نفر
پروتکل همکاری های مشترک اقتصادی ایران و روسیه امضا شد # مسکو - ایرنا 15 آذر 1375 برابر با پنجم دسامبر 1996 درپایان اولین نشست کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و روسیه روزپنج شبنه درمسکو ،یک پروتکل همکاری های مشترک بین دوکشورامضاشد.
این سند را "مرتضی محمدخان" وزیراموراقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران و "اولک داویداف" وزیر روابط اقتصادخارجی فدراسیون روسیه که ریاست کمیسیون مشترک همکاری های دوکشوررابه عهده دارند،امضاء کردند.
وزیرروابط اقتصادخارجی روسیه درمراسم امضاء این پروتکل تاکیدکرد: درطول برگزاری اولین کمیسیون همکاری های اقتصادی دوکشورگام های مهمی درتوسعه مناسبات دوجانبه به خصوص رشته های انرژی ، نفت ، نیرو ، گاز حمل ونقل ومتروبه دست امده است .
" اولک داویداف" گفت: امضاء برخی قراردادهادرطول این نشست نیزنشانه علاقه وتلاش مقامهای دوکشوردرتجسم بخشیدن به اصول توسعه روابط دوکشور است.
وی اظهارامیدواری کرد،حتی بااجرای بخشی ازتوافق های به عمل امده حجم مبادلات دوکشورتاسال 2005 میلادی به چهار میلیارددلاربالغ شود.
رییس روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه اعلام کرد:برای توسعه مناسبات دوجانبه رییسان کمیسیون واعضاء کمیته های کاری درفاصله برگزاری کمیسیون مشترک دیدارهای دوره ای رابرگزار خواهندکرد.
وی افزود : پروتکل امروزمهمترین سندی است که دوکشورتاکنون درراستای توسعه وتحکیم همکاری های اقتصادی به امضاء رسانده اند.
وزیرروابط اقتصادخارجی روسیه گفت: روسیه ایران رابه عنوان بازارمناسب کالاهای صادراتی خودشناسایی می کندوامیدواراست که این روندبه توسعه اصلاحات اقتصادی اش کمک کند.
داویداف افزود: ایران نیزمی توانددستاوردهای خودرابرای عرضه دربازار بزرک وپهناور روسیه به این کشور صادرکند.
وی اعلام کرد: برای تحقق بخشیدن به این ایده درپروتکل همکاری های ایران و روسیه تسهیلات ویژه ای برای فعالیت بازرگانان ایرانی درروسیه تدارک دیده شده است .
وزیرامور اقتصادی و دارایی ایران نیزازاجلاس مسکوبه عنوان گام مهمی درتحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک دوکشورنام بردوگفت: چارچوب مناسبی برای توسعه همکاری های دوکشوردربخش های نفت ، گازوبازرگانی به دست امده است .
محمدخان اظهارداشت : هماهنگی دوطرف برای امضاء حمایت ازسرمایه گذاری های متقابل وخودداری ازاخذمضاعف مالیات هازمینه مساعدی برای افزایش حضوربخش های خصوصی دوکشوردرطرف مقابل رافراهم می کند.
وی افزود : براساس این ایده بزودی درمسکووچندشهردیگرروسیه مراکز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی می شود و دوکشور درامورانرژی ، پتروشیمی ، صنایع ساختمان درخاک یکدیگروکشورهای ثالث همکاری خواهند کرد.
رییس ایرانی کمیسیون مشترک دوکشوربااشاره به اینکه پروتکل امضاء شده مبتنی برحفظ منافع دوکشور است ،اظهار امیدواری کرد، ایران و روسیه درپایان قرن حاضربه تحول بزرگی درافزایش حجم مبادلات دوجانبه دست پیداکنند.
(41)
۰ نفر