۱۵ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5728178
T T
۰ نفر

مصاحبه مطبوعاتی رییسان مجالس ایران وایتالیا

۱۵ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5728178
مصاحبه مطبوعاتی رییسان مجالس ایران وایتالیا # رم ، ایرنا: 15 مهرماه 1377 برابر با هفتم اکتبر 1998 " علی اکبرناطق نوری " و " لوچانوویولانته " ، رییسان مجالس ایــــران و ایتالیا، عصر روز سه شنبه باشرکت دریک نشست مطبوعاتی در رم ، به سووالات خبرنگاران ایتالیایی وایرانی درباره مسائل مختلف به ویژه روابط تهران ورم پاسخ گفتند.
" ویولانته "، درپاسخ به سووال خبرنگاراعزامی ایرنا در خصوص آینــــده روابط ایتالیاوایران وتاثیرتحولات احتمالی سیاسی ایتالیابراین روابط گفت : روابط ماباکشورشمابراساس ساختاروسیستم ایتالیابناشده است واین روابط ربطی به این یاآن دولت نخواهد داشت .
رییس مجلس نمایندگان ایتالیا، فزود: هرچه نتیجه وبرایند سیاست داخلـی ماباشد برروابط رم باتهران تاثیری ندارد.
وی، درپاسخ به سووال دیگری گفت : نزدیکی رم به تهران در راستای سیاست خاورمیانه ای ایتالیا صورت می گیرد و دراین سیاست ، ایران به دلائلی نظیــر موقعیت مهم ژئوپلتیکی ان ، جایگاه مهمی رابه خوداختصاص داده است .
ویولانته، باتاکید برضرورت اجرای توافق های صورت گرفته میان دو کشــور به ویژه روابط پارلمانی ایران وایتالیا گفت : همکاری های دو کشــور دارای دوجنبه دینی ومدنی است ودرخصوص جنبه ادیان ، پارلمان های دو کشور تــوافق کرده اند که تاسال 2000، نمایندگان مجلس ایران دیدارهایی بانمایندگان مجلس ایتالیا داشته باشند.
وی، اضافه کرد: درزمینه همکاری مجالس کشورهای صاحب تمدن نیــز نامه ای ازسوی من ورییس مجلس شورای اسلامی امضاشده و قراراست برای روسای مجالس مصر ویونان فرستاده شود وفکرمی کنم همکاری های خوبی می توانیم بایکدیگــرداشته باشیم .
ویولانته، اظهارداشت : درحال حاضر، نمایندگان 150 شــرکت ایتالیایی به منظوربررسی شیوه های همکاری باطرف ایرانی خود به تهران رفته اند و درحــال مذاکره می باشند.
رییس مجلس نمایندگان ایتالیا، در خصوص ضرورت احترام به ارزشها وادیان الهی درچارچوب گفت وگوی تمدنهاتصریح کرد : بدون تردید مسائل راباشنـاخت و تماس های نزدیک می توان ازبین برد.
وی، گفت : شکی ندارم که دموکراسی ومسائل فرهنگی براساس تفاوت ها بنـا شده است و بنابراین درتمامی کشورهای جهان به همه افرادی که دارای عقــاید سیاسی ودینی مختلف هستند، بایداحترام گذاشت .
ویولانته، تصریح کرد: برداشت من این است که جهالت و نادانی مــوجب عدم بردباری وسازگاری است و بنابراین تلاش همه ما، باید ازمیان بــردن این جهل باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی ، درخصوص سفرخود به ایتالیا و توافق های صورت گرفته درجریان سفرش تصریح کرد: به اهدافی بیش ازآنچه پیش ازاین سفـــرفکر می کردم، دست یافتیم و امضا یک تفاهم نامه توسط رییس مجلس نماینـــــدگان ایتالیا، شاهدی براین مدعاست .
وی ، افزود: دراین سفر بامقامات ایتالیایی همچنین درباره ضرورت اجرای موافقت نامه های به امضا رسیده میان دو کشور و نیز سرمایه گذاری ایتالیادر ایران وبازشدن درهای بازارایتالیا به روی کالاهای ایرانی وهمکاری دوکشوردر اسیای میانه بحثهای ورایزنی هایی صورت گرفت .
ناطق نوری، درپاسخ به سووالی درباره تشکیل احزاب درایــران گفت : هیچ مانعی برای تشکیل احزاب درکشورماوجود ندارد و از نظر من کشوری که بر پایه آرا مردم و پارلمان است ، تشکیل احزاب جز ضروریات است .
ع / و
۰ نفر