۲۶ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5715740
T T
۰ نفر

گزارشی از جلسه سوم دادگاه کرباسچی (2)

۲۶ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5715740
گزارشی از جلسه سوم دادگاه کرباسچی (2) # تهران - ایرنا: 26 خرداد 1377 برابر با 16 ژوئن 1998 رییس دادگاه در ادامه پرسید: آیا نحوه بازگشت و تاریخ وام مشخـص بود؟ کرباسچی گفت: بله ، بر اساس یک قرارداد با موسسه همشهری قراربود، 150 میلیون تومان برای انجام کاری به این موسسه داده شــد و بـه هنگام کار به رقم بیشتری نیاز پیدا شدو طی الحاقیه این قرارداد در تاریخ 17/7/75، میزان 600 میلیون ریال به قرارداد اضــافه و بابت بازپرداخت ، اصل سرمایه و سود آن ، چکی توسط عامل به مالک پرداخت شد .
رئیس دادگاه: پــس شما می گوئید که ما به آقای بهزادیان وام دادیم آیا نحوه برگشت و سود آن مشخص شد یا نه ؟ کرباسچی: این قرار داد مربوط به 60 میلیون تومان بوده و سررسید آن یک ساله بوده و یک جا نیز باسودش بازپرداخت شده و این حساب مربوط به شهرداری نیست .
رئیس دادگاه : آیا در این مورد به تفضلی و قبه ( صاحبان امضاء مدیران شهرداری ) توضیح دادید ؟ کـرباسچی گفت : بعضی موارد را خود مدیران می دانستند و نیازی به توضیح من نبود و این پـــول طی اعلام وصول بانک در تاریخ 10/10/76 به حساب مشترک مدیران واریز شده است و در قــرارداد 60 میلیون تومان بین موسسه همشهری و "چاپ گستر" برای ورود کاغذ مورد نیاز همشهری هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد.
رئیس دادگاه: آقـای بهزادیان ، وامی را از شما گرفته بدون اینکه نحوه بازگشت و سود آن مشخص شود و سووال من روشن است که آقای بهزادیان بدون هیچ سند و مدرکی از شما 60 میلیون تومان وام گرفته است.
کرباسچی : اگر هیچ سندی نیست ، پس شما از کجــا می گوئید که ایشان وام گرفته است ؟ رئیس دادگاه: مــن پرسیدم آیا بهزادیان درخواست کتبی برای دریافت وام کرده است ؟ شما گفتید، خیر، گفتم ، آیا شمادستور پرداخت وام دادید ؟ گفتید ، خیر ، در این موارد بیشتر توضیح دهید.
کرباسچـی : این یک حساب شخصی بوده و شما اصرار می کنید که این یک حساب اداری است ، ولی من به عنوان ذیحساب شهرداری می گویم: که این یک حساب شخصی بوده و من اختیار برداشت و هزینه از این حساب را داشتـه ام و در این زمینه در جلسات گذشته مفصل بحث شد .
کرباسچی افزود:اگر شمااین را بپذیرید که مجوز قانونی بوده ، بحث تمام می شود و ایــن حساب ( حساب مدیران ) حسابی نبوده که در آن ذیحساب و مدارک و دستورات دخالت داشته باشد ، به هر حــال در این حساب از حساب شهرداری ، مبالغی خارج و در آن واریز شده است و ضوابط حاکم بر حساب شهرداری ، در آن جاری نبود .
وی ادامــه داد : برای این حساب ، ما مجوز وزیر کشور را داشتیم و این حساب مثل حساب سایر مدیران در وزارتخانه ها و سایر موسسات بوده ، مثل حساب مس سرچشمه که یک شرکت دولتی است .
کرباسچی گفت : در این شرکت بر اســاس ضوابط خودشان ، همه ساله یک درصد تولید برای پاداش به مدیران و کارکنان اختصـاص داده می شود و من پرسیدم که در سال 1376 ، یک درصد تولید این شرکـت ، یک میلیارد تومان بوده و کل این پول در حساب مدیرعامل بوده و شما ( خطـاب به دادگاه ) در این مقطع زمانی روی شهرداری تاکید دارید و میگوئید که آیـا این حساب شخصی بوده یا نه ؟ و آن روز من در قم از آقای ،...(در این موقع آقای محسنی ، سخنان کرباسچی را قطع کرد و گفت : جلسات شما در قم را می دانم و سووال شما از آن آقا نیز به واسطه ای به من رسید .
محسنـی افزود: سووال من این است ، بازپرداخت وام و رابطه آن با موسسه همشهری و چاپ گستر چگونه بوده است ؟ کرباسچی گفت : شما نمی گذارید مــن حـرف بزنم ، من باید بگویم ولی شما نیز باید بگذارید تا من بگویم ، آیا من پـولی را برای خود برداشت کرده ام ؟ من سخنانی از حضرت علی مــی خواهم بگویم ، شما می گوئید حرف نزنید و حرف من را قطع می کنید .
رئیس دادگاه گفت : اگر خارج از موضوع حرف بزنید ، اجازه نمی دهم .
کرباسچی با اشــاره به حق دفاع از خود گفت : مسایلی است که باید گفته شود تا روشن شود .
ادامه دارد * 139 *
۰ نفر