۱۳ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5626596
T T
۰ نفر
# مادرید ، ایرنا: 13 اسفند 1380 برابر با 4 مارس 2002 یک مقام حزب سوسیالیست اسپانیا، حزب حاکم مردمی را متهم کرد که، با به راه انداختن "تبلیغات جهت دار" در تلاش است تا مشکل ناامنی در برخی از نقاط این کشور را به مهاجرین خارجی مرتبط سازد. "خاویرباره رو"، مسوول امور قضایی در حزب سوسیالیست در این باره گفت : دولت اسپانیا با انجام تبلیغات منفی خود علیه مهاجران خارجی در حال توجیه "ناتوانی" خود برای تامین امنیت در کشور است . وی، در دفاع از مهاجران خارجی گفت که، جامعه مهاجرین مشکلات زیادی برای بقای خود دارند و بسیار هم ضعیف هستند. آنها در وضعیت انزوای اجتماعی به سرمی برند و این یک مساله غیرقابل تحمل است . "باره رو"، بـه خبرنگـاران گفت که، شهـروندان بایـد به جـای مخالفت با مهاجرین خارجی، دست رد به سـینه کسـانی بزنند که با روش حکـومت کردن آشنا نیستند. وی، به قانون قبلی تنظیم وضعیت مهاجرین خارجی در اسپانیا اشاره کرد و گفت : حزب حاکم با تغییر این قانون ، شـرایط نامطلـوبی را در ارتبـاط با مهاجرین بوجود آورد، به نحوی که، می توان وضع موجود را نشانه شکست مسلم و کامل حزب مردمی دانست . این اظهارات، پس از آن مطرح می شود که یک جریان تبلیغاتی در اسپانیا طی روزهای اخیـر، از مهاجـرین مغربی در بخشهایی از اسپانیا، تصویر یک جامعه مجرم را در اذهان عمومی بوجود آورده است . برگزاری یک تظاهرات نژاد پرستانه در مخالفت با حضـور مهاجرین مغربی در شهـر والنسیای اسپانیا که روز گذشته بوقـوع پیوسـت و به یک درگیـری میان حامیان و مخالفان مهاجرین تبدیل شد، نتیجه یک فضاسازی تبلیغـاتی از سوی دولت اسپانیا عنوان شده است . * *815
۰ نفر