۷ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5552230
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: هفتم اردیبهشت 1381 برابر با 27 آوریل 2002 رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو گفت: بر مبنای رشد اقتصادی به میزان سه درصد و رشد جمعیت 5/1 درصد در سالهای -1400 1378، پیش بینی می شود عرضه انرژی اولیه در ایران تا پایان سومین برنامه توسعه به 2/1 میلیارد بشکه معادل نفت خام و در افق سال 1400 به 1/2 میلیارد بشکه معادل نفت خام برسد. داریوش فروغی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: با وجود انکه ایران در زمره کشورهای دارای منابع وتولیدکننده عمده انرژی در جهان است، اما تاکنون در مورد ارایه تصویر میان مدت بخش انرژی در کشور به شیوه منسجم، تعیین سهم منابع تجدیدپذیر و منابع قابل تامین ان از افزایش بازده و صرفه جویی انرژی، غفلت شده است. در اغلب کشورهای دارای نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاستگزاری بخش انرژی بر مبنای مطالعات سیستماتیک، الگوسازی، پیش بینی مراکز پژوهشی مختلف و مقایسه نتایج حاصله، صورت می گیرد. فروغی تصریح کرد، پژوهشکده انرژی و محیط زیست تدوین برنامه راهبردی، ارایه اهداف کمی بخش انرژی، سهم منابع تجدیدپذیر و منابع قابل تامین از افزایش بازده انرژی را طبق واقعیتهای بین المللی و داخلی در دستورکار خود قرار داده است. وی به لزوم دوری از تشدید شکاف موجود میان عملکرد الگوی مصرف انرژی در ایران با روند جاری بهینه سازی مصرف و افزایش بازده انرژی در جهان اشاره و تاکید کرد که تا سال 1400 باید دست کم 66 میلیون بشکه نفت خام یاحدود 5/16 میلیارد کیلووات ساعت از نیازهای انرژی در کشور با بهره برداری از منابع تجدیدپذیر جدید، تامین شود. فروغی گفت: برای تامین نیازهای برق کشور در سالهای -1400 1383، تولید ناویژه برق باید از 147 به 267 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد. رییس پژوهشکده انرژی و محیط زیست، با اشاره به نبود اطمینان از توان بالقوه قابل استحصال برق ابی در ایران، گفت: بخش اعظم این نیازها باید با اتکا به نیروگاههای حرارتی تامین شود که این امر به نوبه خود تلفات تبدیل بخش انرژی را افزایش خواهد داد و لذا بهینه سازی تجهیزات تولید و انتقال برق در کشور ضروری است. وی گفت: طبق مستندات موجود و روند فناوریهای جاری، در دهه اینده توان بالقوه فنی - اقتصادی برای افزایش بازده وصرفه جویی انرژی در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بخش صنعت 40 درصد، بخش حمل و نقل 25 درصد و بخش خانگی و تجاری 33 درصد براورد می شود. فروغی تاکید کرد: چنانچه ارقام یادشده با یک برخورد غیرفعال در ایران به جای یک دهه در دو دهه محقق شود، مجموع انرژی صرفه جویی شده در سالهای 1383-1400 به 6/2 میلیارد بشکه معادل نفت خام خواهد رسید وچنانچه میانگین بهای هر بشکه نفت خام حدود 25 دلار محاسبه شود، ارزش انرژی صرفه جویی شده به 65 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. تحقق این صرفه جویی عظیم مستلزم عزم ملی و برنامه ریزی دقیق است. وی گفت:طبق اطلاعاتی که از سوی پانل بین دولتی تغییرات اب و هوا(ipcc) در مورد الاینده های انسان ساخت هوا منتشر شد، در سال 1997 میلادی 7/81 درصد اکسیدهای گوگرد، 6/75 درصد اکسیدهای ازت، 46 درصد کربن، 8/33 درصد متان و 1/56 درصد ترکیبات فرار آلی (به جز متان ) به طور مستقیم در محیط زیست از تولید و مصرف انرژی ناشی شد. فروغی اظهار داشت: این موضوع در مورد سایر آسیبهای عمده زیست محیطی مانند الودگیهای اب، رسوبات اسیدی، زایدات جامد وتشکیل الاینده های ناشی از واکنش های فتوشیمیایی نیز مصداق دارد. به همین منظور مشارکت مراکز علمی - تحقیقاتی بخش انرژی در سیاستگزاریهای زیست محیطی و برنامه ریزی مکانیزمهای جبرانی صدمات زیست محیطی، مفید است. 190
۰ نفر