رزمایش فدائیان حریم ولایت/انهدام هدف های فرضی با بمب های 2 هزار پوندی لیزری