۱۳ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10529411
T T
۰ نفر
تحلیل محتوای اخبار و مطالب هفته نامه های سراسری # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/83 داخلی.علمی.تحلیل. محتوای اخبار و مطالب هفته نامه های سراسری در سه ماه دوم سال 1382 از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این پژوهش که در دو هفته نامه فرهنک و پژوهش به چاپ رسیده، محتوای 9 هفته نامه سراسری کشور به نام های " یالثارات" "دوکوهه"، " جام"، " امید جوان"، " صدا"،" پرتو"،" شما"،" حریم" و " گوناگون " بررسی شد. بدلیل انتشار هفته ای نشریات مورد بررسی و کم تعداد بودن آنها در طول یک فصل برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار و مطالب انها همه نشریات در طول سه ماه دوم 82 بررسی شده و براساس موضوع و هدف تحقیق و نیز سووالات تحقیق، دستورالعمل کدگذاری تهیه و براساس آن اخبار و مطالب مورد نظر استخراج و کدگذاری شده و از طریق نرم افزار رایانه ای SPESS داده های تحقیق مورد پردازش قرار گرفته است. همچنین طول کدگذاری و استخراج داده ها مطالب مهم در زمینه دیدگاه هفته نامه ها نسبت به موضوعات مختلف مورد بررسی استخراج و تقسیم بندی قرار گرفت. برخی از مهمترین یافته های این پژوهش مسایل مربوط به جناح منتسب به دوم خرداد، بیشترین حجم مطالب سیاسی داخلی را در هفته نامه های مورد بررسی طی دوره تحقیق خود اختصاص داده است که هفته نامه های " پرتو" ، "یالثارات" و "شما" بیشترین مطالب را در این زمینه داشته اند. موضوع بحران عراق که در سه ماه نخست سال بیشترین مطالب را در بین موضوعهای روابط بین الملل در هفته نامه های مورد بررسی تشکیل داده است هفته نامه های " پرتو" و "شما" بیشترین مطالب را در این زمینه داشته اند. بیشترین هفته نامه های مورد بررسی درباره موضوعات مختلف دارای جهت گیری منفی بوده که در این بین هفته نامه های "پرتو"، "حریم"، "یالثارات" و" شما" دارای بیشترین جهت گیری منفی نسبت به مسایل مختلف بوده است. علمی/ 2810 1418
۰ نفر