۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524813
T T
۰ نفر

دقیق ترین اندازه گیری ایزوتوپهای عناصر خاص

۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524813
دقیق ترین اندازه گیری ایزوتوپهای عناصر خاص # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/12/84 خارجی.علمی.انگلیس.ایزوتوپ. یک گروه از محققان فنلاندی با استفاده از یکی از آموزه های مهم "آلبرت اینشتین" موفق شده اند دقیق ترین اندازه گیریها را روی برخی از ایزوتوپهای خاص به انجام برسانند. وزن کردن هسته اتمها می تواند این نکته را روشن سازد که اجزا سازنده آنها یعنی پروتونها و نوترونها با چه درجه ای از قوت به یکدیگر متصل شده اند. بر اساس نظریه مشهور اینشتین در خصوص رابطه میان جرم و انرژی که با فرمول MC2 = E نمایش داده می شود و در آن E نماینده انرژی و M نماینده جرم و C سرعت نور است، انرژی پیونددهنده معادل تفاوت میان جرم هسته و جرم ذرات درون آن در حالت مجزا و ایزوله است. به نوشته نشریه "فیزیکال ریویو لترز"، گروهی از محققان فنلاندی به سرپرستی "آری یانکینین" از دانشگاه یوسکیلا با بهره گیری از این آموزه موفق شده اند دقیق ترین اندازه گیریها تا این زمان را در مورد ایزوتوپهای غیر- متعارف عناصری مانند استرونیوم، زیرکونیوم، و مولی بیدنوم به انجام برسانند. آزمایشهای این محققان با استفاده از تله ذرات آهن نشان داده است که اغلب هسته هایی که دارای شمار زیادی نوترون هستند دارای انرژی پیوندی هستند که کمتر از حدی است که نظریه های کنونی پیش بینی می کنند. به نظر می رسد این قبیل هسته ها بسیار غیرکروی هستند و به این ترتیب این نوع معوج بودن ظاهری موجب شده تا انرژی واقعی آنها با انچه که در مدلهای ساده شده پیش بینی می شود، متفاوت باشد. 2222/345/ علمی.1418
۰ نفر